Köpa hemsida till företag eller starta en webbutik

Allmänna villkor


1. Ingående av avtal

Mindsnake Information Systems AB, org. nr. 556719-4153, nedan Mindsnake, tillhandahåller hemsidor på webbplattformen webbsajt.nu, nedan Hemsidan, samt verktyg för innehållshantering och publicering (Webbsajt.nu CMS) och tjänster, såsom drift, underhåll, säkerhet, webbdesign, e-post och support, nedan Tjänsten, till företag och juridiska personer, nedan Kunden.
I detta dokument finns allmänna villkor för Hemsidan och Tjänsten. De allmänna villkoren börjar gälla i samband med att Kunden beställer Hemsidan och Tjänsten. Erbjudanden, offert, beställning och allmänna villkor utgör tillsammans en bindande överenskommelse mellan Mindsnake och Kunden, nedan Avtalet.

2. Tjänstens omfattning

Genom Tjänsten får Kunden tillgång till en Hemsida med koppling till en eller flera unika webbadresser. Tjänstens slutgiltiga omfattning, pris och funktionalitet specificeras av Avtalet samt senare överenskomna tillägg och ändringar.

3. Drift av Hemsidan

Hemsidan är normalt i drift tjugofyra (24) timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Driften övervakas dygnet runt. 
Vid driftstörningar beroende på hårdvarufel under kontorstid påbörjas felavhjälpning omedelbart. Vid eventuella driftstörningar utanför kontorstid beroende på hårdvarufel påbörjas felavhjälpning inom en timme. Vid driftstörningar beroende på annat än hårdvarufel påbörjas arbetet så fort problemet har kommit Mindsnake till känna.
Mindsnake lämnar ingen garanti för lägsta acceptabla tillgänglighetstid eller max tillåten stopptid vid enskilt stopp.
Avbrott vid underhåll, se p 13 nedan.

4. Begränsningar i trafikmängd mm

ITjänsten ingår trafikmängd och mängd lagrad data per månad som framgår av Avtalet eller information om vissa erbjudanden på www.webbsajt.nu.
Mindsnake har rätt att debitera överstigande mängd i efterhand enligt gällande prislista. Där benämningen ”obegränsat” anges av Mindsnake innebär det att Tjänsten erbjuds inom skäliga gränser för mjuk- och hårdvarans kapacitet. Mindsnake förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avgöra gränserna för vad som är skäligt.

5. Registrering av domännamn

Kunden ansvarar för att registrera det eller de domännamn som skall användas i Tjänsten och för att dessa kopplas till Tjänsten enligt Mindsnakes instruktioner. Kunden bär alltid fullt ansvar för att de domännamn som är kopplade till Tjänsten fungerar genom att årsavgifter betalas in mm. Tjänsten fungerar inte utan domännamn. 

6. Lansering av Tjänsten

Kunden ska vara tillgänglig på telefon och mejl samt, i vissa fall, för möten i samband med uppstart av Tjänsten, som normalt sker inom fem till tio (5 till 10) kalenderdagar från beställningsdagen. Lansering av Hemsidan och Tjänsten sker i samråd med Kunden dock alltid senast 30 kalenderdagar från beställningsdagen. 
Kunden kan välja att inte lansera Hemsidan trettio (30) dagar från beställningsdagen.
I detta fall anses Hemsidan ändå lanserad och godkänd av kunden och Mindsnake äger rätt att fakturera Kunden enligt Avtalet.
I det fall Kunden uteblir från överenskomna möten och avstämningspunkter eller på annat sätt inte medverkar till att lanseringen kan ske trettio (30) dagar efter beställningen, så äger Mindsnake rätt att ta ut en omplaneringsavgift enligt gällande prislista.

7. Support

Mindsnake tillhandahåller en kundtjänstfunktion som ingår i Tjänsten och som i skälig omfattning skall bistå Kunden när frågor eller problem uppstår avseende utnyttjandet av Tjänsten. 
Mindsnakes kundtjänstfunktion har öppettider som framgår av www.webbsajt.nu.

8. Rätten till Tjänsten och innehållet

Kunden får en rätt att mot en avgift under avtalstiden nyttja Tjänsten med avtalad funktionalitet och begränsningar enligt p 4. 
Allt material som Kunden tillför Tjänsten förblir Kundens. Mindsnake gör inte heller anspråk på Kundens webbadress (URL).
Äganderätt och samtliga immateriella rättigheter till Hemsidan och Tjänsten (för tydlighets skull webbplattformen Webbsajt.nu och Webbsajt.nu CMS) tillhör Mindsnake eller tredje part som Mindsnake representerar och får inte nyttjas av Kunden utöver vad som uttryckligen medges av Mindsnake. Medgivandet ska vara skriftligt.

9. Kundens ansvar för lösenord mm

Kunden förbinder sig att inte avslöja sitt användarnamn eller lösenord för någon obehörig samt att se till att handling som innehåller uppgifter om användarnamn eller lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till den. 
Kunden skall omedelbart meddela Mindsnake om det kan misstänkas att obehörig känner till Kundens användarnamn och/eller lösenord. Samma gäller det fall då Kunden på något sätt gjort det möjligt för obehörig att ta del av användarnamn och/eller lösenord, t ex genom förlust av minnesanteckning eller liknande.
Anmälan anses vara Mindsnake

10. Avgifter och betalning

Kunden är skyldig att betala avgifter för Tjänsten, enligt Avtalet. 
Betalning sker i förskott mot faktura och Mindsnake äger rätt att ta ut faktureringsavgift. All betalning ska vara Mindsnake tillhanda senast på förfallodagen.
Kunden kan välja att betala månadsavgiften för drift mm per månad eller per år. Ingen faktureringsavgift utgår vid betalning per år.
Inför varje ny avtalsperiod skickar Mindsnake en faktura för förnyelse av Avtalet. Mindsnake äger rätt att inför varje ny avtalsperiod ändra priserna genom meddelande till Kunden senast en månad före sista dag för uppsägning av Avtalet.
I händelse av Kundens dröjsmål med betalning äger Mindsnake rätt till lagstadgad ersättning för betalningspåminnelse, inkassokostnader och dröjsmålsränta om 8 % från den ursprungliga förfallodagen. Mindsnake återbetalar inte redan inbetalade avgifter.

11. Ansvar och ansvarsbegränsning

Kunden är i förhållande till Mindsnake ensam ansvarig för innehållet i den information som överförts till Hemsidan via Tjänsten samt för de varor och/eller tjänster som erbjuds via Hemsidan. 
Kunden är med andra ord ansvarig för allt material som han eller hon lägger in på Hemsidan via Tjänsten. Detta inkluderar men är ej begränsat till text, bilder, video, ljud, övrig data, namn på enskilda sidor och länkar till andra webbsidor. Om material som Kunden lagt in på Hemsidan, och därmed ansvarar för, innehåller uppgifter som kan strida mot lag, medför kränkning av annans immateriella rättigheter, uppmanar till brott, kan vara kränkande för enskild person eller kan skada Mindsnakes verksamhet, äger Mindsnake rätt att omedelbart stänga av Kundens nyttjande av Tjänsten och därefter meddela Kunden detta.
Kunden är ansvarig för att eventuellt nödvändiga tillstånd finns för att sprida, ta emot eller lagra information.
Mindsnake ansvarar inte för, eller ersätter skada, som beror på förlust av eller fel i material som Kunden tillför eller lagrar på sin Hemsida, eller skada som förorsakats av att någon behörig eller obehörig person skaffat sig tillgång till, förändrar eller förstör data eller information.
Mindsnake är inte skadeståndsskyldigt för skada eller förlust i händelse av fördröjning, förlust av lösenord avbrott, utebliven eller felaktig leverans av data eller omständighet av liknande slag om inte Mindsnake handlat uppsåtligt eller grovt oaktsamt.
Mindsnake ansvarar ej för skada uppkommen på grund av fel eller brist i tjänst tillhandahållen av tredje part inklusive men ej begränsande till extern tjänste- och varuleverantör. Kunden får inte använda Tjänsten på ett sådant sätt att avsevärda olägenheter uppstår för Mindsnake eller någon annan. Kunden skall hålla Mindsnake skadeslöst för krav riktade från tredje man mot Mindsnake på grund av användning av Tjänsten. Tjänsten får användas för kommersiellt bruk i den omfattning som motsvaras av Kundens verksamhet.
Kunden har endast rätt till ersättning för direkta kostnader som Mindsnake förorsakat genom fel eller försummelse till belopp högst motsvarande en årsavgift för Tjänsten. Kunden har inte i något fall rätt till ersättning för indirekta skador såsom t ex utebliven vinst eller förväntad besparing.
Kunden har inte heller rätt till ersättning från Mindsnake för skada orsakad av krig, krigsliknande händelser, avbrott i allmänna kommunikationer eller teleförbindelser, strejker och andra liknande händelser vilka Mindsnake inte kan kontrollera och ej heller för registrerande instans för domännamn, t ex genom förseningar i ansökningsförfarandet eller avslag på ansökan.

12. Inaktivering och avstängning av konto

Mindsnake har rätt att omedelbart inaktivera Tjänsten om 
a) Mindsnake inte mottagit betalning på förfallodagen;
b) Kundens nyttjande av Tjänsten förbrukar mjuk- eller hårdvaruresurser som överstiger vad Mindsnake anser vara skäligt;
c) Kunden inte följer Mindsnakes instruktioner för nyttjande av Tjänsten; eller
d) Kunden annars utnyttjar kontot på ett olaglig eller otillbörligt sätt eller Kunden har brutit mot reglerna i dessa allmänna villkor.
Med inaktivering av Tjänsten menas att Kundens hemsida kopplas ned och inte är tillgänglig för besökare.
Återaktivering. Med återaktivering av Tjänsten menas att Kundens hemsida kopplas på och åter blir tillgänglig för besökare. Vid återaktivering av Tjänsten har Mindsnake rätt att ta ut en återaktiveringsavgift. Utebliven betalning godtas inte som uppsägning utan Mindsnake har rätt att fortsätta debitera avgift för Tjänsten även efter det att Mindsnake inaktiverat Tjänsten.
Om Kunden inte åtgärdar den eller de brister som föranledde en inaktivering av Tjänsten inom tio (10) dagar från dagen för inaktiveringen har Mindsnake rätt att stänga av Tjänsten och/eller säga upp Avtalet med omedelbar verkan.
Har Tjänsten stängts av innebär det att Kundens hemsida har kopplats ned och inte är tillgänglig för besökare samt att Kunden inte heller har möjlighet att använda Tjänsten. Allt innehåll lagrat i Tjänsten finns kvar i en månad från dagen för avstängningen. Under den tiden kan Kunden, mot en avgift, begära ut innehållet från Mindsnake och efter utgången av den perioden har Mindsnake rätt att oåterkalleligen radera Kundens innehåll i Tjänsten i sin helhet från sin server.

13. Avbrott i Tjänsten vid underhåll

Mindsnake förbehåller sig rätten att avbryta driften vid tekniskt underhåll. Dock skall Mindsnake ha meddelat Kunden om avbrottet minst två (2) veckor i förväg, antingen via www.webbsajt.nu, inloggningssidan för Webbsajt.nu CMS eller via e-post. Underhållsarbetet skall i största möjliga mån utföras efter kontorstid. 

14. Ändringar i Tjänsten och villkorsändringar mm

Mindsnake förbehåller sig rätten att vidta ändringar av rutiner för identifiering, driftmetoder, system, kundtjänstens öppettider, tekniska specifikationer etc. Ändringar av avtalad funktionalitet hos Tjänsten som innebär försämring för Kunden skall godkännas av Kunden. 
Vid förändringar i det allmänna prisläget eller om Mindsnakes leverantörer förändrar sina priser kan Mindsnake komma att justera sina priser. Sådana förändringar av avgiften för Tjänsten skall särskilt meddelas Kunden i samband att faktura sänds till Kunden och kan inte gälla retroaktivt.
Mindsnake förbehåller sig rätten att utan förvarning, men med restriktionerna ovan, att ändra de allmänna villkoren för Tjänsten. Det är Kundens ansvar att hålla sig informerad om eventuella villkorsändringar via www.webbsajt.nu och inloggningssidan för Webbsajt.nu CMS.

15. Mindsnakes varumärken

Mindsnake Webbsajt.nu och Mindsnakes logotyp tillhör Mindsnake. Kunden godkänner att ”Mindsnake” och/eller ”Webbsajt.nu” logotypen visas tillsammans med en tagline på Kundens Hemsida och att det sker länkning från logotyp och tagline. 
I övrigt får Kunden endast använda Mindsnakes varumärken efter erhållande av Mindsnakes uttryckliga skriftliga godkännande och i enlighet med Mindsnakes anvisningar.
 

16. Överlåtelse av Avtalet mm

Kunden åtar sig att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, vidareupplåta, återförsälja, överföra eller exploatera i kommersiellt syfte  
a) någon del av Tjänsten;
b) användning av Tjänsten; eller
c) åtkomst till Tjänsten.
Kunden får överlåta Avtalet efter Mindsnakes skriftliga medgivande. Mindsnake har rätt att ta ut en administrativ avgift för hanteringen av överlåtelsen. En överlåtelse träder i kraft från det datum då Mindsnake meddelar Kunden att man har medgivit överlåtelsen.
Den frånträdande parten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter det att en överlåtelse har genomförts. Den tillträdande parten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit före det att en överlåtelse har genomförts. Den frånträdande parten är dock skyldig att reglera eventuella innestående skulder gentemot Mindsnake innan den tillträdande parten kan överta Avtalet.
Mindsnake har rätt att överlåta Avtalet och alla delar i Tjänsten till annat företag som tar över Mindsnakes rättigheter och skyldigheter gentemot Kunden.
 

17. Avtalstid och uppsägning

Avtal om användande av Tjänsten löper per kalenderår. Beställningen är bindande och Avtalet börjar gälla direkt. Avtalstidens påbörjande påverkas alltså inte av när Kunden väljer att påbörja användning av Tjänsten eller om Tilläggstjänster beställts men ej levererats. 
Avtalet upphör genom uppsägning. En uppsägning ska vara Mindsnake tillhanda senast den 30 september innevarande kalenderår. I annat fall förlängs Avtalet automatiskt med ytterligare ett kalenderår.